۱ ) اولین مرحله جهت طرح دادخواست علیه کارفرما در ادارات کار آنست  که بدانید :  آیا وضعیت استخدامی شما مشمول قانون کار هست یا خیر ؟

۲ ) پس از اطلاع از جاری بودن قوانین کار بر رابطه استخدامی شما و کارفرما، در مرحله دوم شناسایی اداره کار محل انجام خدمت شماست .

۳ ) با شناسایی اداره کار محل انجام خدمت ، برای دریافت کد احراز هویت از دفاتر پیشخوان دولت جهت ثبت دادخواست الکترونیکی در اداره کار مربوطه اقدام نمائید .

۴ ) با ثبت دادخواست و دریافت وقت رسیدگی هیات تشخیص ، در روز مقرر و ساعت مشخص به اداره کار مراجعه و نسبت به پیگیری و احقاق حق خود اقدام نمائید .